Prvá „obeť“ SOI

11.2.2019

 

V nedávnom príspevku sme Vás informovali o prebiehajúcich kontrolách SOI v autobazároch, predmetom ktorých bolo dodržiavanie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa informácií od našich členov sa jednalo o plošné kontroly na celom území SR.

 

Na jednu kontrolu sme sa pozreli podrobnejšie, a so súhlasom majiteľa autobazáru p. Štefana Mackoviča prinášame detailný pohľad na vec.

 

Dňa 29.05.2018, 31.05.2018 a dňa 11.07.2018 vykonali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj kontrolu v prevádzke AUTOSTEMA, s. r. o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica. Pri výkone kontroly boli zistené nasledovné nedostatky, ktoré sú zdokumentované v inšpekčnom zázname zo dňa 29.05.2018, 31.05.2018 a zo dňa 11.07.2018.

Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt inak sprostredkovával predaj na trhu v Slovenskej republike v čase začatia kontroly dňa 28.05.2018 prostredníctvom webovej stránky www.mackovic.sk cestné motorové vozidlo - Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Expression Confort, VIN: XXXXXXXXXX v hodnote 1 350,00 € so zobrazenou hodnotou najazdených km na odometri so stavom 185 243 km na základe Zmluvy o sprostredkovaní č. 0011/2018 zo dňa 24.04.2018, pričom porovnaním základných informácii zverejnených na vyššie uvedenej webovej stránke s údajmi od zástupcov výrobcov jednotlivých značiek vozidiel (RENAULT Slovensko, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 736 003) a s údajmi z RPZV bolo zistené, že predmetné vozidlo malo v čase začatia kontroly zobrazenú hodnotu najazdených km na odometri so stavom 185 243 km a k dátumu 28.12.2016 bol stav skutočne prejdenej vzdialenosti vozidla 186 254 km, avšak v systéme RPZV predmetné vozidlo nebolo zaevidované a kontrolovaný subjekt si nepreveril vozidlo cez RPZV.

Týmto konaním kontrolovaný subjekt porušil zákaz ponúkať na trhu v Slovenskej republike cestné motorové vozidlá a inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v Slovenskej republiky, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom cestného motorového vozidla, čím došlo k porušeniu: § 53 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Na základe vyššie uvedeného bolo voči autobazáru začaté správne konanie.

 

Celé znenie oznámenia SOI o začatí správneho konania nájdete tu...

 

Odpoveďou autobazáru bolo Vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„ K tomuto by sme chceli uviesť, že v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. v § 153, ods. 6 referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra cestného motorového vozidla sú údaje evidované v registri prevádzkových záznamov vozidiel spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel.

Na základe nášho právneho názoru máme za to, že údaje od zástupcov výrobcov jednotlivých značiek vozidiel (RENAULT Slovensko, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35 736 003), ktoré nie sú uvedené (zapísané) v RPZV, nemožno považovať za referenčný údaj pre potreby zákona 106/2018 Z.z. Ak zástupca výrobcu takýmito údajmi v čase kontroly disponoval, bol v zmysle tohto zákona podľa §48, ods. 3, písm. g) povinný zaslať informácie do RPZV, čo podľa priloženého výpisu s RPZV neurobil, čím spôsobil našej spoločnosti značné komplikácie a finančnú stratu.

Podľa priloženého oficiálneho výpisu z RPZV číslo 9172-1793-0448 zo dňa 12.07.2018 10:02:26 je zrejmé, že zástupca výrobcu údaje o vozidle zo dňa 28.12.2016 o stave prejdenej vzdialenosti 186.254 km do RPZV nezaslal, napriek tomu, že týmto údajom disponuje, a tým znemožnil našej spoločnosti, aby sa z referenčného registra dozvedela informáciu, že vozidlo má manipulované s odometrom.

Na základe uvedeného máme za to, že v čase kontroly nebolo možné zákonne potvrdiť informáciu, že vozidlo malo manipulované s odometrom, a teda v zmysle zákona 106/2018 Z.z. nebolo povinnosťou nás, predajcu, túto informáciu uviesť v našej ponuke.

Vo Vašom oznámení je tiež uvedené „..kontrolovaný subjekt si nepreveril vozidlo cez RPZV.“ K tomuto bodu uvádzame, že na základe vyššie uvedeného predmetné vozidlo v zmysle zákona 106/2018 Z.z. nemožno považovať, že malo manipulované s odometrom, a teda žiadna právna norma nás nezaväzuje povinne preverovať akékoľvek vozidlá v RPZV.

Záverom uvádzame, že v čase nášho ponúkania vozidla na predaj a ani v čase výkonu kontroly zo strany SOI, nebola splnená zákonná povinnosť zástupcu výrobcu poskytnúť údaje do RPZV a tým pádom neboli v referenčnom registri dostupné žiadne informácie o tom, že vozidlo má podozrenie na manipuláciu s odometrom. Preto sme uvedené vozidlo považovali za „nemanipulované“ a preto sme k uvedenému vozidlu nedokladovali výpis z RPZV (ODO-pass).

Na základe vyššie uvedených skutočností považujeme celé správne konanie voči našej spoločnosti za irelevantné, neoprávnené a bez akéhokoľvek právneho základu a preto žiadame konanie voči našej spoločnosti zastaviť. „

 

Celé znenie Vyjadrenia autobazáru k oznámeniu o začatí správneho konania nájdete tu...

 

Odpoveďou SOI bolo rozhodnutie, v ktorom ukladajú autobazáru pokutu vo výške 3.000€ (Tri tisíc!!!).

A to aj napriek tomu, že v čase kontroly nebol údaj o stave najazdených kilometrov od spoločnosti RENAULT Slovensko, spol. s r. o. zapísaný v RPZV a teda autobazár nemal žiadnu legitímnu možnosť, ako sa dozvedieť informáciu o tom, že vozidlo má manipulované s odometrom. Hlavný problém je podľa SOI v tom, že si autobazár „nevytlačil“ ODOpass, aj keď by vytlačením ODOpasu vôbec nič nezistil, keďže si spoločnosť RENAULT Slovensko, spol. s r.o. nesplnila svoju zákonnú povinnosť v zmysle zákona 106/2018 Z.z.

 

V rozhodnutí SOI nás zaujala hlavne jedna veta: „Správny orgán tiež podotýka, že účastník konania sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vlastné porušenie zákona tým, že poukáže na nesplnenie zákona iným subjektom.“ Z tejto vety je zrejmé, že kontrolný orgán SOI vôbec tejto problematike nerozumie, alebo nechce naše argumenty akceptovať zámerne.

Inak povedané, keď si importér nesplní svoju zákonnú povinnosť a neposkytne údaje, vy si to máte vyveštiť z kariet alebo krištáľovej gule, lebo keď si to nevyveštíte, dostanete pokutu.

 

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu...

 

A čo dodať na záver?
Takže ak si niekto nesplní povinnosť zapísať údaje o stave najazdených kilometroch do RPZV a vlastne Vám tým spôsobí škodu, SOI Vám ešte „pomôže“ nelogickou pokutou v šialenej výške, aby sa Vám ľahšie podnikalo.

 

Celý prípad samozrejme sledujeme a určite budeme informovať o ďalšom priebehu. Ak sa chcete s nami podeliť o Vaše skúsenosti pri výkone kontroly SOI, napíšte nám na info@asab.sk

 

 

 

 

 

 

Zdieľať na Facebooku
Please reload

© 2018 Asociácia autobazárov ¦ info@asab.sk ¦ 0903 47 47 47

  • Facebook Social Icon